Nyheter
Hem
Rydsnytt
Verksamheter
Samverkansrådet
Kommande Aktiviteter
Kontakter
Om Ett Aktivt Ryd
Centrumföreningen
nyaear.gif (5388 bytes)
013-20 85 98

ear.gif (5388 bytes)

SAMVERKANSRÅDET I RYD

ÖVERGRIPANDE MÅLFORMULERING

Samverkansrådet vill bidra till att skapa trivsel i ett tryggt och levande Ryd. Rådets målsättning är att samordna och följa upp insatser i området.
Det är därför viktigt att varje aktör själv ansvarar för att närvara vid rådets möten.
Samverkansrådet ska vara ett påtryckande organ då så behövs, i syfte att stärka Ryd.
Vidare ska Samverkansrådet utgöra en naturlig och självklar kanal för information om vilka insatser som har skett, pågår eller ligger under planering.
Informationen ska vara tillgänglig för alla som är intresserade; aktörer, boende i Ryd och externa intressenter. Genom samlad kunskap når vi ökad kunskap.

PRIORITERADE MÅL JAN 2012 - DEC 2014

- En positiv bild av Ryd förmedlas både internt i Ryd och till övriga kommunen, men även internt i Samverkansrådets egna verksamheter.
- Många boende vill och vågar engagera sig och lyfta sina frågor
- Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete
- Informationsspridning, både internt i Ryd och externt till övriga kommunen
- Skapa fler mötesplatser, både sociala och fysiska
- Den fysiska miljön i Ryd
- Öka valdeltagandet i Ryd

VERKSAMHETSPLAN JAN 2012 - DEC 2014

Nedan följer några exempel på hur Samverkansrådet mer konkret kan fokusera på de prioriterade målen.
En positiv bild av Ryd förmedlas både internt i Ryd och till övriga kommunen, men även internt i Samverkansrådets egna verksamheter.
" Försöka, återigen, att få Vinterljus till Ryd.
På detta sätt kan vi bl a visa att avståndet mellan citykärnan och Ryd inte är så stort som många Linköpingsbor tror.
Vi får även chans att visa upp "det gröna Ryd".
" Sprida information från Samverkansrådet till sin egen organisation, så att många som möjligt får kännedom om vad som är aktuellt. Många boende vill och vågar engagera sig och lyfta sina frågor

Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete
" Uppmuntra och stötta engagemang från boende i Ryd.
" Uppmuntra möten mellan människor.
" Lyfta eventuella problembilder omgående, för att minimera risken att det blir något stort av det.
" Använda nätverken som finns i stadsdelen för att kunna identifiera ev personer som förstör trygghetsupplevelsen.
Personifiera istället för att avpersonifiera.
" Stötta den verksamhet som ungdomarna i Ung Röst bedriver.

Informationsspridning, både internt i Ryd och externt till övriga kommunen
" För att sprida information om samverkansrådets existens till omgivningen skall rådet ansvara för att det finns broschyrer med kontaktuppgifter tillgängliga åtminstone hos samtliga aktörer och på informationskontoret.
Information ska även finnas på Ett Aktivt Ryds hemsida www.ettaktivtryd.se. Där ska också samtliga protokoll från samverkansrådets möten finnas.
" Samverkansrådet kan även finnas med i media, t ex lokala områdestidningen Rydsnytt.

Skapa fler mötesplatser
" Samverkansrådet kan verka för en plats, ett forum för både vuxna och ungdomar, där verksamhet kan bedrivas under dygnets alla timmar och inkludera såväl jobb som lek och rekreation.
En plats för möte och samtal, där storleken på utrymmena går att variera från smått till stort. Ett allaktivitetshus i dess rätta bemärkelse.

Den fysiska miljön i Ryd
" En viktig mötesplats i Ryd är Ryd Centrum. Samverkansrådet ska arbeta för ett mer attraktivt centrum dit människor aktivt söker sig för att uträtta sina ärenden. Ett centrum att vara stolt över.
Öka valdeltagandet i Ryd
" Samverkansrådet kan utmana politiska partier att locka nya väljare, som aldrig tidigare röstat. Ansvaret för att öka valdeltagandet ska ligga hos politikerna!

 

Kontakt

Direkt-tfn: 013-20 86 58
Mobil-tfn: 070-603 96 14
E-post: ann-kristin.elsehamn@stangastaden.se

Dividers for Myspace @ Fillster.com